Çerez Politikası

İşbu aydınlatma metni, EOT Dental Sağlık Ürünleri Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin internet sitesi üzerinden kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında tüm ilgililerin bilgilendirilmesi ve mevzuatın gereği olan şeffaflığın sağlanması amacıyla hazırlanmıştır.

EOT Dental Sağlık Ürünleri Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi olarak ('Şirket') kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") ve ilgili mevzuata uyumun tam olarak sağlanması ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi ve korunması önceliklerimiz arasındadır.

I. ERİŞİM VE GÜNCELLEME

Şirket, sitesinde kullanılan çerezleri kullanmaktan vazgeçme, çerezlerin türünü veya fonksiyonunu değiştirme, yeni veya farklı çerezler kullanma hakkına sahiptir. Dolayısıyla bu aydınlatma metni, mevzuat değişikliklerine ve değişen şartlara uyum sağlamak ve kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin uygulamaları doğru yansıtmak amacıyla, güncelleme tarihi ve/veya versiyon numaraları belirtilerek güncellenebilir. Güncellenen metin, güncelleme tarihinde kendiliğinden yürürlüğe girer.

İnternet sitemizi kullandığınızda, kişisel verileriniz (Çerezler), 'EOT Dental Sağlık Ürünleri Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verileri İşleme, Saklama Ve İmha Politikası' uyarınca işlenecektir. Anılan politikaya www.eotdental.com adresinden erişebilirsiniz.

II. İŞLENEN KİŞİSEL VERİ

İnternet sitemizi ziyaretiniz sırasında, kullanıcı deneyimini geliştirmek için, çerez teknolojisinden faydalanmaktayız. Kullanılan çerezler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında 'Pazarlama' verisidir.

III. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN HUKUKİ SEBEBİ VE AKTARIM

İnternet sitemizi ziyaretiniz sırasında, kişisel verileriniz, elektronik ortamda çerezler aracılığıyla, Şirket'in meşru menfaatine yönelik hukuki sebebe dayalı olarak toplanmaktadır.

Toplanan kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamı uyarınca ve ayrıca;

  • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
  • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Şirket olarak, işbu Aydınlatma Metni kapsamındaki kişisel verilerinizi, bir önceki paragrafta belirtilen amaçlara yönelik ve bunlarla sınırlı olarak, mevzuata uygun şekilde tedarikçilerimize, yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşabiliriz. Verilerin aktarıldığı kişiler, dünyanın çeşitli yerlerinde ve yurtdışındaki sunucularında veri saklayabilir.

IV. KULLANILAN ÇEREZLER

Kullanılan çerezler, internet sitemizin temel fonksiyonlarını sağlamak, internet sitesinin analizi ile performansının, işlevselliğinin geliştirilmesi, ziyaretçi sayısının tespitine yönelik; birinci parti (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) ve üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) olan, zorunlu çerezler, oturum çerezleri, performans ve analiz çerezleridir.

V. ÇEREZLERİN KULLANIMININ KONTROLÜ VE DEAKTİVASYON

Çerez kullanımının kontrolü ve çerezlerin deaktivasyonu, tarayıcı ayarlarınız aracılığı ile yapılabilir. Tarayacınızın ayarlarını değiştirerek, çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirebilirsiniz.

Yaygın olarak kullanılan bazı tarayıcılarda ilgili ayarlara aşağıdaki linkler aracılığıyla ulaşabilirsiniz:

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

Mozilla Firefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Veri Sahibi, çerezlerin devre dışı bırakılması nedeniyle veya herhangi bir sebeple, kişisel verisinin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde internet sitesinin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

VI. HAKLARINIZ - TALEPLERİNİZ

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamında, Şirket'e başvurarak; kişisel verilerinizin;

(1) işlenip işlenmediğini öğrenme;

(2) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(3) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

(4) yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı kişileri bilme,

(5) eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme;

(6) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme;

(7) kişisel verilerinizin KVKK'nın 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve eksik veya yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;

(8) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;

(9) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Hakkınız bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen, Kanunun 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe" göre, adınız, soyadınız, TC kimlik no'nuz, adres, telefon ve e-mail bilgilerinizi belirtmek kaydıyla,

  • EOT DENTAL SAĞLIK ÜRÜNLERİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.'ye bizzat veya normal posta yoluyla,
  • Elektronik posta üzerinden (info@eotdental.com)e-posta adresine iletebilirsiniz.

Şirkete ulaşan bilgi edinme başvuruları ve talepleri; talebin niteliği göz önünde bulundurularak, başvurucunun kimliği teyit edilerek ve Kanunun 13. Maddesi uyarınca en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandırılacak; red halinde gerekçeli olarak bildirim yapılacaktır.

Böyle bir başvurunun maliyeti, varsa, Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun belirlemiş olduğu resmi tarife uyarınca ücretlendirilebilir.

EOT DENTAL SAĞLIK ÜRÜNLERİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ